Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
2) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Kosycarz Foto Press / KFP o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
4) W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 
5) Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem albo ich części.
6) Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7) Kosycarz Foto Press / KFP zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: ksiegarnia@kfp.com.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Kosycarz Foto Press / KFP, ul. Podwale Staromiejskie 89/8; 80-844 Gdańsk z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Kosycarz Foto Press / KFP za pośrednictwem korespondencji e-mail lub pisemnie (adekwatnie do formy oświadczenia Klienta) niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8) W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
9) Kosycarz Foto Press / KFP niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Kosycarz Foto Press / KFP zastrzega sobie wstrzymanie się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
10) Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
11) Kosycarz Foto Press / KFP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
12) Klient ma obowiązek zwrócić towar do Kosycarz Foto Press / KFP niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
13) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Formularz odstąpienia od umowy: Pobierz

Scroll to Top